Fotovoltaické elektrárny na klíč nebo stavebnice, prodej solárních panelů, solární elektrárny, panely, články, moduly, obchod, realizace solární panely investice ceník zdarma
Od 11.11.2011 byl obnoven příjem žádostí o připojení u PRE.

Fotovoltaické elektrárny

Poskytujeme následující služby

instalace na střechu rodinného domu, průmyslových budov či do volného prostranství
posouzení záměru a vypracování studie pro realizaci fotovoltaického systému
vypracování projektové dokumentace fotovoltaického systému
výběr a návrh nejvhodnější technologie a způsobu realizace
zajištění dodávky fotovoltaické technologie a následné komplexní montáže
pomoc při zajištění připojení fotovoltaického systému u distribuční společnosti
pomoc při zajištění zpracování energetického auditu
pomoc při sestavení potřebných žádostí
zajištění konečné revize a uvedení systému do provozu
záruční i pozáruční servis
prodej solárních panelů
prodej pozemků pro výstavbu FVE
prodej hotových projektů s konkrétními pozemky


< Mám zájem o vypracování nabídky na míru ZDARMA >

Do našeho týmu přijmeme schopného a komunikativního člověka se zkušenostmi v oblasti obnovitelných zdrojů, ŽL, HP nebo VP. Možný nástup ihned, v případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.


Důležitá fakta

výkupní cena za 1kWh z fotovoltaické elektrárny 12,25Kč bez DPH *
zelený bonus 11,28Kč bez DPH
výkupní cena za 1kWh z fotovoltaické elektrárny nad 30kW 12,15Kč bez DPH *
zelený bonus 11,18Kč bez DPH
roční zisk z m 2 plochy FV panelu v podmínkách ČR 85 - 100 kWh
investice na vybudování 1kWp FV aplikace ( 10m 2 ) 126 - 159 tis Kč
životnost zařízení 25-30let
* cena je garantována státem na 20 let

Na jeden m 2 území ČR ročně dopadne v průměru 950 - 1050 kWh energie. Celková průměrná roční doba slunečního svitu jen v Praze představuje asi 1550 hodin. S ohledem na účinnost fotovoltaických panelů a dalších potřebných zařízení tak lze za rok získat z 1 m2 85 - 100 kWh elektrické energie. Fotovoltaický panel s plochou 1m2 a jmenovitým výkonem 100 W tak ročně vyrobí 100 kWh elektřiny. Nepolohovaná instalace 1kWp pak vyrobí v českých podmínkách zhruba 1.000kWh ročně, což v současnosti představuje zisk zhruba 12.250,- bez DPH. Polohovaná instalace 1kWp je účinnější o 37% díky aktivnímu sledování slunce a vyrobí za rok zhruba 1.370kWh elektrické energie, což představuje zisk zhruba 17.782,- bez DPH. Díky podpůrným opatřením a příznivým technickým parametrům ( životnost panelů již na hranici třiceti let, stále klesající ceny investice na 1kWp, podpůrným programům dotací a financování, státní garance výkupní ceny na dobu minimálně 20let ) je investice do fotovoltaických instalací velmi výhodná a reálná návratnost investic je v rozsahu 7-10let.

Provozní podmínky

Zákon č.180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27.9.2001 se Parlament České republiky dne 31.3.2005 usnáší na zákonu č.180/2005 Sb. o  podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kterým se má v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí: 

- podpořit využití obnovitelných zdrojů energie
- zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů
- přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti 
- vytvořit podmínky k naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z  obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8% k  roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

Výkupní ceny

Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 08/2006 ze dne 21.11.2006 se stanovuje výkupní cena pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření na 12,25 Kč/kWh + DPH. Uvedená cena je garantovaná po dobu 20 let pro zdroje uvedené do provozu v roce 2006, 2007 a 2008, více na www.eru.cz.

Způsoby využívání fotovoltaické enegie se dělí

Pouze do distribuční sítě

Fotovoltaické systémy pro přímou dodávku elektrické energie do veřejné distribuční sítě jsou dnes nejrozšířenější a zastupují 90 % všech FV systémů.

Stejnosměrný elektrický proud vzniklý při fotovoltaickém jevu je přes měnič napětí - střídač dodáván přímo do veřejné distribuční sítě. Množství vyprodukované energie je měřeno elektroměrem. Provozovatelé distribučních anebo přenosových soustav jsou ze zákona povinni elektřinu vyprodukovanou v  obnovitelném zdroji energie vykupovat za cenu stanovenou ERÚ po dobu dvaceti let od uvedení zdroje do provozu. Po uplynutí této doby lze fotovoltaický systém dále užívat pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie. Životnost fotovoltaických modulů je více jak 30 roků.

Ostrovní systémy

Fotovoltaické systémy oddělené od sítě - elektrický obvod není připojen k  veřejné distribuční síti, například chaty, karavany, lodě,...

Stejnosměrný elektrický proud vzniklý při fotovoltaickém jevu je přes regulátor dobíjení odváděn do akumulátorů a dále může být po změně v měniči napětí - střídači využit k napájení běžných síťových spotřebičů.

Rádi pro Vás ostrovní systém navrhneme a namontujeme.

Náležitosti pro zřízení vlastní elektrárny

Zde uvádíme postup kroků potřebných k úspěšnému připojení vlastní elektrárny a dodávání do sítě, abyste věděli, co Vás čeká - uváděný postup je pro menší elektrárny (na RD, haly, chaty), u větších instalací je o pár kroků více a vždy je provádíme individuelně se zákazníkem. V případě objednání elektrárny na klíč jsou tyto kroky prováděny za Vás, některé ve zplnomocnění nebo společně s Vámi.

 • 1. Poptejte u nás - stanovíme výkon a technické podmínky realizace Vaší elektrárny
 • 2. Místního distributora energie ČEZ, PRE nebo EON požádejte o vyjádření k možnosti připojení FVE - distribuční společnosti jsou dle zákona povinny Vás připojit, ale určují si místní připojovací podmínky. Žádost vyplníme za Vás (žádost je zdarma, mají povinnost odpovědět do 30 dnů).
  Žádost o připojení výrobny elektřiny k ČEZ
  Dotazník pro vlastní výrobu ČEZ  (příloha k žádosti - pomůžeme také vyplnit)
  Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě EON.
 • 3. Zažádejte stavební úřad o územní souhlas, žádost Vám pomůžeme vyplnit nebo vyplníme. Pokud se jedná o systém na střeše, nemělo by být požadováno ani ohlášení ani stavební povolení (žádost zdarma, st. úřad se většinou do 14 dnů vyjádří, některý st. úřad může požadovat list vlastnictví a snímek katastrální mapy).
  OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU
 • 4. Postavíme elektrárnu na klíč.
 • 5. Následuje elektrická část - revize části výrobny (náklady do 2000,- Kč nebo již v ceně na klíč).
 • 6. Nechte si udělat výpis z rejstříku trestů a pokud jste měli nebo máte živnostenský list, nechte si udělat ověřenou kopii. (náklady do 120,- Kč). jsou to doklady pro Energetický regulační úřad, pro přiložení k žádosti o licenci.
 • 7. Zažádáte o licenci (kolek 1000,- Kč, doklady pomůžeme vyplnit), po jejím udělení se ihned automaticky stáváte podnikajícím subjektem (pokud tedy ještě nejste). Pro podání je třeba vyplnit a doložit tyto dokumenty:
 • 8. Uzavřete smlouvu s distribuční elektrárenskou společností na dodávku energie (smlouva zdarma, podepsaná se Vám vrátí do 30 dnů).
 • 9. Pak už jen pravidelně posíláte faktury za vyrobenou energii.


< Mám zájem o vypracování nabídky na míru ZDARMA >

info@fotovoltaicke-elektrarny.cz